خريد و فروش مسكن در شاهرود
كلنگي

يك خانه كلنگي به مساحت 120 متر واقع در ابتداي خ 15 خرداد-باز سازي شده -قابل سكونت-بعد از تعريض 55 متر ميماند قيمت:پنجاه و پنج ميليون