خريد و فروش مسكن در شاهرود
زمين

93/01/04:يك قطعه زمين به مساحت 170 متر واقع در انتهاي خ كميل شاهرود قيمت:سي و پنج ميليون